Η γενική φιλοσοφία ενός Πολυδύναμου Κέντρου για τους Πρόσφυγες είναι να επιτρέψει στους πρόσφυγες και τους μετανάστες να παραμείνουν ασφαλείς, συνδεδεμένοι και ενημερωμένοι. Το Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων (ΠΚΠ) είναι ένα πρόγραμμα που στοχεύει στην παροχή μιας σειράς υπηρεσιών και υποστήριξης σε πρόσφυγες και μετανάστες, όπου ο κύριος στόχος είναι να τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν την τρέχουσα κατάστασή τους μέσω συμβουλευτικής και καθοδήγησης προκειμένου να διευκολυνθεί η ενταξιακή τους διαδικασία.

Το Πολυδύναμο Κέντρο ακολουθεί μία ολιστική προσέγγιση που στοχεύει στην ανάπτυξη της ανθεκτικότητας και στην ενδυνάμωση των προσφύγων και των μεταναστών, ώστε να αποκτήσουν αυτονομία στην καθημερινή τους ζωή. Επιπρόσθετα, το ΠΚΠ στοχεύει να βοηθήσει τους ανθρώπους να δημιουργήσουν νέα δίκτυα μεταξύ ανθρώπων που βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση, δημιουργώντας μια αίσθηση κοινότητας, η οποία διαφορετικά είναι δύσκολο να επιτευχθεί σε αστικές περιοχές. Το ΠΚΠ οργανώνει δραστηριότητες μάθησης και ψυχαγωγίας που βοηθούν τους ανθρώπους να αισθάνονται εμπιστοσύνη και ικανοί να ενταχθούν σε μια νέα κοινωνία.

Το ΠΚΠ δίνει μεγάλη έμφαση στην ψυχοκοινωνική ευεξία. Η ψυχοκοινωνική υποστήριξη δίνει έμφαση στις κοινωνικές και ψυχολογικές πτυχές της ζωής των ανθρώπων. Ο όρος «ψυχοκοινωνική» αναφέρεται στη δυναμική σχέση μεταξύ της ψυχολογικής και της κοινωνικής διάστασης ενός ατόμου και του τρόπου αλληλεπίδρασης αυτών. Οι ψυχολογικές διαστάσεις περιλαμβάνουν εσωτερικά, συναισθήματα και αντιδράσεις.

Οι κοινωνικές διαστάσεις περιλαμβάνουν τις σχέσεις, τα οικογενειακά και κοινοτικά δίκτυα, τις κοινωνικές αξίες και τις πολιτισμικές πρακτικές και επικεντρώνονται σε μια προσέγγιση που βασίζεται στην ανθεκτικότητα για τα άτομα και τις οικογένειες.